Home > Vilom Shabd > 1000+ विलोम शब्द

1000+ विलोम शब्द

यहां पर विलोम शब्द (Vilom Shabd in Hindi) के बारे में जानने वाले है। हर शब्द का एक निश्चित अर्थ और मतबल होता है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को उस शब्द का विलोम शब्द कहते हैं।

विलोम शब्द को विलोमार्थक शब्द, प्रतिलोमार्थक शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विपर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता हैं। यदि आप सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।

vilom shabd

विषय सूची

विलोम शब्द बनाने की विधियाँ

विलोम शब्द हम निम्न विधियों के द्वारा बना सकते हैं:

 • लिंग परिवर्तन करके
 • विपरीत जाति शब्द से
 • उपसर्ग का प्रयोग करके
 • उपसर्ग की जगह प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को परिवर्तित करके
 • नञ समास के पद के रूप में

लिंग परिवर्तन करके

 • पुरुष – महिला
 • शेर – शेरनी
 • लड़की – लड़का

विपरीत जाति शब्द से

 • आजादी – गुलामी
 • मीठा – कड़वा
 • अधिक – कम

उपसर्ग का प्रयोग करके

 • चर -अचर
 • एक – अनेक
 • लक्षण -कुलक्षण

उपसर्ग की जगह प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को परिवर्तित करके

 • एकतंत्र – बहुतंत्र
 • लघुकाय – विशालकाय
 • राजतंत्र – गणतन्त्र

नञ समास के पद के रूप में

 • आस्तिक – नास्तिक
 • अनुराग – विराग
 • दुर्लभ – सुलभ

अब हम अ से ज्ञ तक विलोम शब्द जानते है। यहां पर विलोम शब्द 1000 से भी अधिक शेयर किये है।

विलोम शब्द 1000+ (Vilom Shabd in Hindi)

अ, आ, इ, ई, ए और ऐ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोम
अल्पअधिक
अर्पणग्रहण
अपकारउपकार
अर्वाचीनप्राचीन
अपेक्षाउपेक्षा
अनित्यनित्य
अंतअनंत
अनुजअग्रज
अनुरक्तिविरक्ति
अमृतजहर, विष
अग्रिमअन्तिम
अनुकूलप्रतिकूल
अंगीकारअस्वीकार
अधमउत्तम
अतिअल्प
अमरमर्त्य
अनाथसनाथ
अंतरबाह्य
अल्पायुदीर्घायु
अस्तउदय
अनुतीर्णउत्तीर्ण
आदरअनादर
अल्पकालीनदीर्घकालीन
अपेक्षितअनपेक्षित
अवनि, भू, पृथ्वीअम्बर, नभ, आकाश
अनुपस्थितिउपस्थिति
अतलवितल
आरोहअवरोह
अमावस्यापूर्णिमा
अनैतिहासिकऐतिहासिक
अन्धकारप्रकाश
असलीनकली
अधिकन्यून
आदिअंत
आयव्यय
आस्थाअनास्था
आकर्षणविकर्षण
आलस्यस्फूर्ति
आग्रहदुराग्रह
आगामीगत
आद्रशुष्क
आदानप्रदान
अर्थअनर्थ
आहारनिराहार
अथइति
अनुरागविराग
आर्द्रशुष्क
आविर्भावतिरोभाव
अनिवार्यवैकल्पिक
आजादीगुलामी
आमिषनिरामिष
अभिमाननम्रता
अग्निजल
अग्राह्यग्राह्य
अगमसुगम
अस्पृश्यस्पृश्य
आदर्शयथार्थ
अचलचल
अवलम्बनिरालम्ब
अकलुषकलुष
अभ्यस्तअनभ्यस्त
अधर्मसध्दर्म
अभिज्ञअनभिज्ञ
अंशतःपूर्णतः
अजलनिर्जल
अल्पज्ञबहुज्ञ
अनुरक्तविरक्त
आश्रितनिराश्रित
अरुचिरुचि
अवनतिउन्नति
आयातनिर्यात
आस्तिकनास्तिक
अनुग्रहविग्रह
अरूचिसुरूचि
अनुपस्थितउपस्थित
अजीबअनोखा
अस्ताचलउदयाचल
अपचारउपचार
आशानिराशा
अमीरग़रीब
अच्छाईबुराई
अनुर्तीणउर्तीण
अक्सरकभी कभार
अवनीअंबर
अनजानजाना पहचाना
अर्जितअनर्जित
अज्ञानज्ञान
अनिष्टइष्ट
आकाशपाताल
अनुमति देनामना करना
अपमानसम्मान
अंतिमप्रारंभिक
अनुलोमप्रतिलोम
अल्पसंख्यकबहुसंख्यक
आधुनिकप्राचीन
अंधेराउजाला
आदत्तप्रदत्त
आग्रहअनाग्रह
अतिथिआतिथेय
आकीर्णविकीर्ण
आगामीविगत
आनाजाना
आसक्तअनासक्त
आत्मापरमात्मा
आहानविसर्जन
आधारआधेय
आभ्यन्तरबाह्म
आचारअनाचार
अदोषसदोष
अनाहूतआहूत
अगलापिछला
अतुकान्ततुकान्त
अर्पितगृहीत
अधःउपरि
अस्वस्थस्वस्थ
आच्छादितअनाच्छादित
अर्जनवर्जन
अधुनातनपुरातन
अत्यधिकअत्यल्प
आगमलोप
अरागसुराग
आलोकअंधकार
अज्ञविज्ञ
अचरचर
अकालसुकाल
आदिष्टनिषिद्ध
अघअनघ
आवश्यकअनावश्यक
आदिअनादि
अन्तरंगबहिरंग
अनेकताएकता
अनैक्यऐक्य
अकामसुकाम
आगतअनागत
अधिकारीअनाधिकारी
अवरप्रवर
अर्थीप्रत्यर्थी
आकुंचनप्रसारण
अंतर्मुखीवहिर्मुखी
आवृतअनावृत
अजेयजेय
अपनापराया
अश्रुहास
अनेकएक
अन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्ध
अवनतउन्न्त
अग्रपश्च
अदेयदेय
अच्छाबुरा
आग्रहीदुराग्रही
आधारनिराधार
अंकुशनिरंकुश
आतुरअनातुर
अनुलोमविलोम
अतिवृष्टिअनावृष्टि
अक्रुरक्रुर
इहलोकपरलोक
इच्छितअनिच्छित
इष्टअनिष्ट
इच्छाअनिच्छा
ईश्वरअनीश्वर
इंसाफगैर इंसाफ
ईमानदारबेईमान
ईश्वरवादअनीश्वरवाद
ईर्ष्याप्रेम
इधरउधर
इकहरादुहरा
ईदमुहर्रम
इसकाउसका
इकट्ठाअलग
इतिअथ
ईषतअलम
ईशअनीश
एकताअनेकता
एकअनेक
ऐश्वर्यअनैश्वर्य
ऐसावैसा
एकांगीसर्वांगीण
एडीचोटी
ऐक्यअनैक्य
एकत्रविकर्ण
एकलबहुल
एकेश्वरवादबहुदेववाद
एकमुखीबहुमुखी
ऐहिकपारलौकिक
एकतंत्रबहुतंत्र
विरुद्धार्थी शब्द

हम विरुद्धार्थी शब्द हिंदी 1000 की सूची में विलोम शब्द 100 (vilom shabd hindi mein) से भी अधिक पढ़ चुके है।

यह भी पढ़े: सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण

उ और ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

उदघाटनसमापन
उन्मुखविमुख
उत्तमअधम
उपकारअपकार
उत्साहनिरुसाह
उर्ध्वनिम्न
उदयअस्त
ऊपरनीचे
उद्यमनिरुद्यम
उऋणऋण
उत्तरदक्षिण
उर्ध्वअधो
उपस्थितअनुपस्थित
उर्ध्वगामीअधोगामी
उद्धतविनीत
उत्कर्षअपकर्ष
उधारनगद
उन्नतिअवनति
उपचारअपचार
उपयोगीअनुपयोगी
उचितअनुचित
उपयुक्तअनुपयुक्त
उत्तरायणदक्षिणायन
उष्णशीतल, शीत
उपायनिरुपाय
उत्थानपतन
उत्कृष्टनिकृष्ट
उदारअनुदार
उद्यमीआलसी
उन्नयनअवनयन
उषासंध्या
उर्वरऊसर
उदासप्रफुल्ल, प्रसन्न
उग्रसौम्य
उच्चनिम्न
उदात्तअनुदात्त
उन्मुखविमुख
उपकारकअपकारक
उत्पतनअवतरण, निपतन
उदितअस्त
उपसर्गप्रत्यय
उतारचढ़ाव
उपयोगदुरूपयोग
उन्मीलननिमीलन
उत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उपमेयअनुपमेय
उपभुक्तअनुपभुक्त
ऊँचनीच
उदयाचलउस्ताचल
उदीचीप्रतीची
उपमाअनुपमा
उपार्जितस्वंयप्राप्त
उदारकृपन
उन्मूलनमुलन
उपजाऊबंजर
hindi vilom shabd

यह भी पढ़े: 1000+ हिंदी मुहावरे

ओ और औ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

औगतसुगत
औपचारिकअनौपचारिक
औचित्यअनौचित्य
ओजओजहीन
औपचारिकताअनौपचारिकता
औचकनियमित
ओजस्वीनिस्तेज
औद्योगिकअनौद्योगिक
ओटप्रकट
औंधानासीधा करना
ओजस्वीओजहीन
औपन्यासिकअनौपन्यासिक
औघरसुघर
औहातीविधवा
औरतमर्द
औचकअक्सर
औंधासीधा
ओछागंभीर
ओढनाबिछाना
औवलआखिर
ओजस्विताओजहीनता
ओतप्रोतविलग
औलादवालिद
ओखलीमूसल

ऋ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

ऋणउऋण
ऋषिसंसारी
ऋणात्मकधनात्मक
ऋतअनृत
ऋजुकुटिल

क और ख से शुरू होने वाले विलोम शब्द

कलआज
कपटनिष्कपट
कनीयवरीय
कंजूसदानी
कड़ामुलायम
कुपुत्रीसुपुत्री
क्रमव्यक्तिक्रम
कन्यावर
कार्यअकार्य
कृषस्थूल
कथ्यअकथ्य
कुसुमवज्र
कंटकपुष्प
कनिष्ठज्येष्ठ
करुणनिष्ठुर
कपूतसपूत
क्रूरअक्रूर
क्रयविक्रय
कर्मण्यअकर्मण्य
कुटिलसरल
कमीनाभला
केंद्रितविकेन्द्रित
कालागोरा
कोपकृपा
कटुमधुर
कठिनसरल
कुकृतिसुकृत्य
क्रियाप्रतिक्रिया
कर्कशसुशील
कलुषनिष्कलुष
कसूरवारबेकसूर
क्रुद्धशान्त
कायरनिडर
कर्मठअकर्ममण्य
कठोरकोमल
कर्मनिष्कर्म
कुख्यातविख्यात
कदाचारसदाचार
कृतज्ञकृतघ्न
कड़वामीठा
कलकलशांत
कमज्यादा, अधिक
कलंकनिष्कलंक
कीर्तिअपकीर्ति
क्रोधक्षमा
क्रेताविक्रेता
कटुतामधुरता
कुरूपसुरूप
कुरूपसुरूप, सुंदर
कमजोरताकतवर, बलवान
कीर्तिअपकीर्ति
कृपणदाता
कृत्रिमप्रकृत
कंठस्थविस्मरण
किनाराबीच
कर्मण्यअकर्मण्य
कंपनस्थिर
कबूलनानकारना
कपटीनिष्कपट
कडवामीठा
कर्जदारमहाजन
कच्चापक्का
कुमार्गसुमार्ग
कामआराम
काबिलनाकाबिल
खुशीगम
खरीदबिक्री
खीझनारीझना
ख्यातकुख्यात
खंडनमंडन
खराखोटा
खाद्यअखाद्य
खगोलभूगोल
खिलनामुरझाना
खलसज्जन
खुलाबन्द
खुशबूबदबू
खुशकिस्मतबदकिस्मत
खेदप्रसन्नता
vilom shabd 1000

हम विलोम शब्द 1000 (opposite words) की सूची में 250 से भी अधिक विलोम शब्द पढ़ चुके है।

ग और घ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

गर्मठंडा
गंदासाफ
गतिरोधनिर्विरोध
गहराउथल
गंभीरवाचाल
गलतसही
गुरुलघु
गँवानापाना
गौणप्रमुख, प्रधान
गंभीरसहज
गतिमानस्थिर
गणनीयअगणित
गाँवशहर
गाढ़ापतला, तनु
गुणअवगुण
गतआगत
गुप्तप्रकट
गेयअगेय
गम्भीरवाचाल
गोचरअगोचर
गर्मीसर्दी
गुरुशिष्य
गृहस्थसंन्यासी
गगनपृथ्वी
ग्रस्तमुक्त
गुणदोष
गृहीत्यागी
गृहीतत्यक्त
गमनआगमन
ग्राम्यशिष्ट
गणतन्त्रराजतन्त्र
गद्यपद्य
गरीबअमीर
गीलासूखा
गहराछिछला
गरलसुधा
ग्राह्यत्याज्य
घटनाबढना
घृणाप्रेम
घरेलूबाहरी
घटियाबढ़िया
घनतरल
घायलदुरुस्त
घोषितअघोषित
घटावजुड़ाव
घाटाफायदा
घरबाहर
घातप्रतिघात
घमंडविनय
घाटीपर्वत
घटावजोड़

यह भी पढ़े: 1000+ पर्यायवाची शब्द

विलोम शब्द लिखिए (vilom shabd likhiye)

च और छ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

चरअचर
चंचलस्थिर
चढ़ावउतार
चोरपुलिस
चपलगंभीर
चौड़ीसंकरी, तंग
चाहअनचाह
चेतनअचेतन
चीरसाधु
चिन्मयजड़
चिंतितनिश्चिन्त
चाँदनीअंधेरा
चिरन्तरनश्वर
चढावउतार
चलअचल
चतुरमूर्ख
चमकदारचमकहीन
चुस्तढीला
चालाकबेवकूफ
चिरअचिर
छायाप्रकाश, रोशनी
छोटाबड़ा
छलनिश्चल
छाँहधूप
छूतअछूत
छेद्यअछेद्य
छलीनिश्छल
छायाधूप

ज और झ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
जलस्थलजागरूकउदासीन
जागृतिसुषुप्तिजंगलीपालतू
जीवात्मापरमात्माजटिलसरस
जातीयविजातीयजेयअजेय
जातिकुजातिजीवनमरण
जंगमस्थावरज्येष्ठकनिष्ठ
जन्ममृत्युज्योतितम
जमीनआसमानजीवनिर्जीव
जाड़ागर्मीजीतहार
जाड़ागर्मीजड़चेतन
जनतासरकारजवानीबुढ़ापा
जाग्रतसुषुप्तजागरणनिद्रा
जयपराजयजल्ददेर
ज्वारभाटाजोड़घटाव
जीवितमृतज्योतिर्मयतमोमय
झगड़ामिलाप, मेलझूठसच
झोंपड़ीमहल
vilom shabd
vilom shabd

ट और ठ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
टलअटलटूटनाजुड़ना
टकसालीसामान्यटीकाभाष्य
ठीकगलतठोसतरल
ठंडागर्मठहरनाजाना
ठाठसादगीठौरकुठौर

ड़ और ढ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
डालपतीडाहसद्भावना
डरनिडरडिम्बअक्षोभ
डिम्भनिराडम्बरढ़लनाचढ़ना

विलोम शब्द सूची में विरूध्दार्थी शब्द हिंदी 500 से अधिक पढ़ चुके है।

त और थ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
तमआलोकतरलठोस
तीक्ष्णकुंठिततृप्तअतृप्त
तृषातृप्तितुकान्तअतुकान्त
तापशीततीव्रमन्द
तिमिरप्रकाशतानाभरनी
तामसिकसात्त्विकत्याज्यग्राह्य
तुलअतुलतारीफशिकायत
तुच्छमहानतरुणवृद्ध
तिक्तमधुरतटस्थपक्षपाती
तकलीफआरामतपनठंडक
तृष्णावितृष्णात्यागीस्वार्थी
तिमिरप्रकाशथलचरजलचर
थोडाबहुतथोकफुटकर
थोड़ाबहुत
vilom shabd hindi mein
vilom shabd hindi mein

द और ध से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
देवदानवदिनरात
देयअदेयदोषगुण
दातायाचकदेरजल्दी, सवेर
दक्षिणवामदुर्जनसज्जन
दासस्वामीदातासूम
दानवदेवदिवारात्रि
दयालुनिर्दयदृश्यअदृश्य
देवत्वदानवत्वदुर्दान्तशांत
दुराशयसदाशयदुष्टसज्जन
दूषितस्वच्छदुःशीलसुशील
देवताराक्षसदुर्गन्धसुगन्ध
दुर्बलसबलदीर्घकायलघुकाय
दुर्लभसुलभदुत्कारस्वागत
दुराचारीसदाचारीदानीकंजूस
देशविदेश, परदेशदीर्घह्स्व
दुरुप्रयोगसदुप्रयोगदंडपुरस्कार
दृढविचलितद्रुतविलंबित
दुर्भाग्यसौभाग्यदोषीनिर्दोषी
धर्मअधर्मधनवानदरिद्र, निर्धन
धूपछाँवधनीनिर्धन
धीरअधीरधृष्टविनीत
धरागगनध्वंसनिर्माण
धीरेतेज़
hindi ke vilom shabd

न से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
नियमितअनियमितनीचाऊँचा
नगदउधारनिश्छलछली
निराकारसाकारनिषेधविधि
नैसर्गिककृत्रिमनिगलनाउगलना
निन्द्यवन्द्यनिश्चेष्टसचेष्ट
नरकस्वर्गनिश्चितअनिश्चित
निर्गुणसगुननरनारी
निडरकायरनीरससरस
नखशिखनिर्जीवसजीव
न्यायअन्यायनिर्जीवसजीव
नफानुकसाननिरर्थकसार्थक
नामअनामनमक हरामनमक हलाल
नैतिकअनैतिकनिद्राजागरण
नयापुरानानमखुश्क, शुष्क
निर्धनधनीनकलअसल
नेकीबदीनकरात्मकसकरात्मक
निडरडरपोकनिरामिषसामिष
निर्माणविनाशनास्तिकआस्तिक
निजीसार्वजनिकनिषिद्धविहित
नूतनपुरातननिर्दोषसदोष
निराशाआशानकलीअसली
नेकबदनिन्दास्तुति
निंदास्तुतिनिकटदूर
नित्यअनित्यनिर्मलमलिन
निरक्षरसाक्षरनिष्कामसकाम
नगरग्रामनिर्दयसदय
नश्वरशाश्वतनागरिकग्रामीण
निर्लज्जसलज्जन्यूनअधिक

प और फ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
प्रसन्नअप्रसन्नपदोन्नतिपदावनति
पसंदनापसंदपोषणकुपोषण
प्रमुखगौणप्यारघृणा
पकाअधपकाप्राचीप्रतीची
प्राणनिष्प्राणपानीआग
प्रवेशनिकासप्रसादविषाद
परार्थस्वार्थपुष्टअपुष्ट
प्रभावितअप्रभावितपताखोज
पूर्वअपूर्वप्रातसाय
पवित्रअपवित्रप्रधानगौण
पठितअपठितप्रारम्भिकअन्तिम
पुरातननवीनपूर्वउत्तर
पेटपीठप्रभुदास
पाकनापाकपरिचितअपरिचित
पात्रकुपात्रपालकसंहारक
पतिव्रताकुलटापूर्ववतनूतनवत
पूर्णअपूर्णप्रकाशअंधकार
प्रमुखसामान्यप्रलयसृष्टि
पापपुण्यपरायाअपना
पण्डितमुर्खपरमार्थस्वार्थ
पूर्णताअपूर्णताप्रज्ञमूढ़
पूर्णिमाअमावस्यापुरुषस्त्री
प्राचीननवीनपतलामोटा
पक्षविपक्षप्रेमघृणा
प्रत्यक्षपरोक्षप्रवृत्तिनिवृत्ति
प्रख्यातअख्यातप्रतिकूलअनुकूल
प्रयोगअप्रयोगपराजयजय
प्रारम्भअंतप्रकटगुप्त
प्रशंसानिन्दापरकीयस्वकीय
प्राकृतिककृत्रिमपंडितमूर्ख
परतंत्रस्वतंत्रपाश्चात्यपौर्वात्य
पुण्यपापपूर्ववर्तीपरवर्ती
परिश्रमविश्रामप्रश्नउत्तर
पतनोन्मुखविकासोन्मुखप्रजाराजा
पुरस्कारदण्डपतनउत्थान
फैलासिमटाफायदानुकसान
फलनिष्फलफूटमेल
फूलनामुरझाना
1000 vilom shabd

ब और भ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
बलवानबलहीनबुराईभलाई
बद्धमुक्तबच्चाबूढ़ा
बीमारस्वस्थ, निरोगबहिरंगअन्तरंग
बर्बरसभ्यबदनेक
बाढ़ग्रस्तसूखाग्रस्तबढ़ियाघटिया
बाढ़सूखाबाह्यअभ्यन्तर
बैरप्रीतिबासीताजा
बुद्धिमतामूर्खताबंजरउर्वर
बंधनमुक्तिबेगमबादशाह
बहारखिजान, पतझड़भूलोकद्युलोक
भलाबुराभोग्यअभोग्य
भारीहल्काभोगीयोगी
भद्रअभद्रभूलनायाद करना
भूअम्बरभूगोलखगोल
भूतभविष्यभौतिकआध्यात्मिक
भावअभावभयनिर्भय
भेदअभेदभिखारीदाता

म से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
मंगलअमंगलमातापिता
महंगासस्तामनुजदनुज
मोक्षबंधनमानअपमान
मानवदानवमित्रशत्रु
मूकवाचालमलिननिर्मल
मालिकनौकरमौखिकलिखित
मुखपृष्ठमृत्युजन्म
महात्मादुरात्मामानवतादानवता
मनुष्यतापशुतामृदुलरुक्ष
मीठाकड़ुवामेहनतीआलसी
मुनाफानुकसानमरणजीवन
मिलनविरहमधुरकटु
मुमकिननामुमकिनमानकअमानक
मृदुलकठोरमिथ्यासत्य
मसृणअमानवीयमर्त्यअमर
मृतजीवितमितव्ययअपव्यय
virudharthi shabd in hindi

य और र से शुरू होने वाले विलोम शब्द

योग्यअयोग्ययोगवियोग
यथार्थकल्पितयशअपयश
योगीभोगीयुद्धशांति
राजतन्त्रजनतन्त्ररचनाध्वंस
राहबेराहराजारंक, रानी
रक्षकभक्षकरिक्तपूर्ण
रतविरतरोज़गारबेरोज़गा
रामरावणरागद्वेष
रुचिअरुचिरंगीनरंगहीन
रुग्णस्वस्थरहितसहित
रातदिनरूपवानकुरूप
रात्रीदिवसरचनाविनाश
रागीविरागी
hindi vilom shabd
hindi vilom shabd

ल और व से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
लौहस्वर्णलहूपसीना
लघुताबडप्पनलम्बाईचौडाई
लोभसंतोषलुप्तव्यक्त
लघुगुरुलोभीसंतोषी
लवणशर्करालब्धअनुपलब्ध
लड़ाईसुलहलौकिकअलौकिक
लड़कालडकीलेनदेन
लगाताररुक-रुककरलक्षणाअभिधा
लक्ष्यअलक्ष्यलचीलापनकड़ापन
लिप्तअलिप्तलाभहानि
लम्बआधारलायकनालायक
लम्बाठिगनालिखितअलिखित
विस्तारसंक्षेपविनयअविनय
वरदानअभिशापविश्वाससंदेह
विद्याअविद्याव्यवहारिकअव्यवहारिक
विशिष्टसाधारणवैतनिकअवैतनिक
विकीर्णसंकीर्णविपन्नसम्पन्न
व्यर्थअव्यर्थविकर्षआकर्ष
विसर्जनसर्जनवैमनस्यसौमनस्य
विशेषसामान्यवक्रसरल
वीरानआबादवृद्धिहास्र
विधिनिषेधव्ययआय
विवादनिर्णयविरतनिरत
विपत्तिसम्पत्तिवन्यपालित
विनाशनिर्माणविदुषीअज्ञानी
विरहमिलनविश्लेषणसंश्लेषण
विमुखसम्मुखविशालकायक्षीणकाय, लघुकाय
वादीप्रतिवादीविक्रयक्रय
विख्यातकुख्यातविशलेषणसंश्लेषण
वियोगसंयोगव्यस्तअव्यस्त
व्याससमासवसंतपतझड़
वीरकायरविशुद्धदूषित
विद्वानमूर्खवनमरु
विपदसम्पदविशिष्ठसाधारण
विषादआहदविषअमृत
विरोधसमर्थनविनीतउद्धत
विजयपराजयविषमसम
वृद्धतरुणविवादनिर्विवाद
व्यक्तअव्यक्तवृहतलघु
वृष्टिअनावृष्टिव्यष्टिसमष्टि
विकासपतनविधवासधवा
विस्तृतसंक्षिप्त  
hindi vilom shabd

श, श्र और ष से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
शुभअशुभश्यामागौरी
शकुनअपशकुनशरणअशरण
शांतआतुरशोरशांन्ति
शीतउष्णशोषकपोषक
शूरकायरशहरीग्रामीण
शासकशासितशुष्कआर्द्र
शान्तिक्रान्तिशुक्लकृष्ण
शत्रुमित्रश्लीलअश्लील
शयनजागरणशोषणपोषण
शक्तिशालीशक्तिहीनशिखनख
शाश्वतक्षणिकशुचिअशुचि
शिष्यगुरुशिवअशिव
शोकहर्षश्रद्धाघृणा
श्वेतश्यामश्रव्यदृश्य
श्रमविश्रामश्रीगणेशइतिश्री
श्रोतावक्ताषंडमर्द
षंडत्वपुंसत्वशेरशेरनी
ulta shabd in hindi

स और ह से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
सजीवनिर्जीवसक्रियनिष्क्रय
सुखदुःखसदाचारदुराचार
सकर्मनिष्कर्मसकामनिष्काम
सन्तोषअसन्तोषसंघटनविघटन
साक्षरनिरक्षरसुसंसगतिकुसंगति
स्वामीसेवकसक्षमअक्षम
सुदूरअदूरस्वप्नजागरण
स्वाधीनपराधीनसुगमदुर्गम
सुपुत्रकुपुत्रसभ्यताबर्बरता
सितअसितसाहसीकायर
सौन्दर्यकुरूपतासात्विकतामसिक
सुबुद्धिकुबुद्धिसुलझावउलझाव
सुविधाअसुविधासमस्यासमाधान
ससीमअसीमसुकरदुष्कर
संबंधअसंबंधसुभगदुभग
सुकालअकालसूक्ष्मस्थूल
स्थिरचंचलसदयनिर्दय
सुपरिणामदुष्परिणामसभ्यनिर्भय
सशंकनिश्शंकसमष्टिव्यष्टि
स्वजातिविजातिसंयोगवियोग
स्वदेशविदेशसंतोषअसंतोष
साकारनिराकारसुजनदुर्जन
सफलअसफल, विफलसरलकठिन
स्वतन्त्रापरतन्त्रासजलनिर्जल
संन्यासीगृहस्थसुपथकुपथ
सत्कर्मदुष्कर्मसखाशत्रु
सबाधनिर्बाधसलज्जनिर्लज्ज
सामान्यविशिष्टसंगतअसंगत
सहयोगअसहयोगसचेतअचेत
संतुष्टअसंतुष्टसामिषनिरामिष
सृष्टिसंहारसंग्रहत्याग
संगअसंगसुसंगतिकुसंगति
सौभाग्यदुर्भाग्यसूनाभरा
सुरअसुरसावधानअसावधान
सम्मुखविमुखसुन्दरअसुंदर
सहयोगीप्रतियोगीसम्मानअपमान
साधुअसाधुसंधिविच्छेद, विग्रह
सनाथअनाथसंकीर्णिविस्तीर्ण
सभ्यअसभ्यसौम्यअसौम्य
सपूतकपूतसंगनिःसंग
स्पष्टअस्पष्टसदाचारीकदाचारी
सुमतिकुमतिसत्यअसत्य
समूलनिर्मलस्वस्थअस्वस्थ
सुशीलदुःशीलस्तुतिनिन्द
सविकारनिर्विकारसंकोचअसंकोच
सर्दगर्मसमझदारनासमझ
स्वाभाविकअस्वाभाविकस्पृश्यअस्पृश्य
सुकृतिदुष्कृतिसुपात्रकुपात्र
सुगंधदुर्गन्धसार्थकनिरर्थक
समासव्याससंकल्पविकल्प
स्वार्थनिस्वार्थस्वदेशीपरदेशी
सुस्तचुस्तसुबहशाम
सबलनिर्बल, दुर्बलसमविषम
सरसनीरससुलभदुर्लभ
सापेक्षनिरपेक्षस्मरणविस्मरण
संश्लिष्टविश्लिष्टसंकीर्णउदार
सामायिकअसामयिकसतअसत
सचझूठसुकर्मकुकर्म
स्वल्पायुचिरायुसम्बद्धअसम्बद्ध
संक्षेपविस्तारसभयनिर्भय
संतअसंतसगुणनिर्गुण
सुधागलतस्थावरजंगम
सच्चरितदुश्चरितस्वकीयापरकीया
सहजकठिनसन्मार्गकुमार्ग
स्वच्छमलिनस्वीकृतिअस्वीकृति
स्वधर्मविधर्मसद्वृतदुवृत
साहससाहसहीनसृष्टिप्रलय
सादरनिरादरसमाजव्यक्ति
सम्पदविपदसदाचारदुराचार
सदाशयदुराशयसत्कारतिरस्कार
सुरक्षितअसुरक्षितहितअहित
हानिलाभहर्षशोक
हटानालगानाहँसनारोना
हिंसाअहिंसाह्रस्वदीर्घ
हासरुदनहारजीत
opposite words list

क्ष, त्र और ज्ञ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

शब्दविलोमशब्दविलोम
क्षरअक्षरक्षणिकशाश्वत
क्षमअक्षमक्षमादण्ड
क्षम्यअक्षम्यक्षुद्रविशाल
क्षुद्रमहतक्षमाक्रोध
ज्ञानअज्ञानज्ञानीअज्ञानी
hindi ke vilom shabd
hindi ke vilom shabd

विलोम शब्द पीडीऍफ़ (Vilom Shabd in Hindi PDF)

हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए विलोम शब्द 1000 pdf download उपलब्ध की है। आप इसे आसानी से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट आदि के लिए प्रयोग में काम में ले सकते है।

विलोम शब्द बुक (Vilom Shabd in Hindi Book)

यदि आप विलोम शब्द की बुक खरीदना चाहते है तो हम यहाँ पर लिंक दे रहे हैं, जिससे आप आसानी से घर बैठे मंगवा सकते है।

प्रतिदिन काम में आने वाले विलोम शब्द (अभ्यास के लिए)

दोस्त का विलोम शब्द बताइए?
दुश्मन

शेर का विलोम शब्द (sher ka vilom shabd) बताइए?
शेरनी

जमीन का विलोम शब्द (jameen vilom shabd) बताइए?
आसमान

विशाल का विलोम शब्द (vishal ka vilom shabd) बताइए?
क्षुद्र

माता का विलोम शब्द बताइए?
पिता

सूम का विलोम बताइए?
दाता

ऊपर का विलोम शब्द बताइए?
नीचे

राम का विलोम शब्द (ram ka vilom shabd) बताइए?
रावण

बलवान का विलोम शब्द बताइए?
निर्बल

बूढ़ा का विलोम शब्द बताइए?
जवान

परी का विलोम शब्द (pari ka vilom shabd) बताइए?
राक्षसी

रोज का विलोम शब्द (roj ka vilom shabd) बताइए?
कभी-कभार

ज्यादा का विलोम शब्द (jyada ka vilom shabd) बताइए?
कम

व्यक्ति का विलोम शब्द (vyakti ka vilom shabd) बताइए?
समाज

प्रकाश का विलोम शब्द (prakash ka vilom shabd) बताइए?
अँधेरा

काला का विलोम शब्द बताइए?
गोरा

सुरक्षित का विलोम शब्द बताइए?
असुरक्षित

संध्या का विलोम शब्द बताइए?
उषा

ठीक का विलोम शब्द बताइए?
गलत

विपुल का विलोम शब्द (vipul ka vilom shabd) बताइए?
स्वल्प

बलशाली का विलोम शब्द (balshali ka vilom shabd) बताइए?
बलहीन

महिला का विलोम शब्द (mahila ka vilom shabd) बताइए?
पुरुष

जीवित का विलोम शब्द (jeevit ka vilom shabd) बताइए?
मृत

नौकर का विलोम शब्द बताइए?
मालिक

नि:स्वार्थ का विलोम शब्द बताइए?
स्वार्थ

खुशबू का विलोम शब्द बताइए?
बदबू

हम का विलोम शब्द बताइए?
हम

निम्न का विलोम शब्द बताइए?
उर्ध्व, उच्च, श्रेष्ठ

देवता का विलोम शब्द बताइए?
असुर

संग्रह का विलोम शब्द बताइए?
फैलाव, वितरण, विभाजन, व्यवस्था

आराम का विलोम शब्द बताइए?
तकलीफ़

अतुल का विलोम शब्द बताइए?
तुल

FAQ

शेर का विलोम क्या है?

शेर का विलोम शब्द शेरनी होता है।

विशाल का विलोम शब्द क्या है?

विशाल का विलोम शब्द क्षुद्र है।

सूम का विलोम शब्द क्या है?

सूम का विलोम शब्द दाता है।

बलवान का विलोम शब्द क्या है?

बलवान का विलोम शब्द बलहीन या कमजोर होता है।

जमीन का विलोम शब्द क्या होता है?

जमीन का विलोम शब्द आसमान होता है।

निष्कर्ष

हमने यहां पर विलोम शब्द शेयर किये है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसे आगे शेयर जरुर करें। इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरुर बताएं।

अन्य हिन्दी महत्वपूर्ण व्याकरण

संज्ञाहिंदी निबंधअधिगम के सिद्धांत
सर्वनामअव्ययनिपात अवधारक
विराम चिन्हविशेषणकारक
Rahul Singh Tanwar
Rahul Singh Tanwar
राहुल सिंह तंवर पिछले 7 वर्ष से भी अधिक समय से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। इनको SEO और ब्लॉगिंग का अच्छा अनुभव है। इन्होने एंटरटेनमेंट, जीवनी, शिक्षा, टुटोरिअल, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन अर्निंग, ट्रेवलिंग, निबंध, करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान जैसे विविध विषयों पर कई बेहतरीन लेख लिखे हैं। इनके लेख बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

Related Posts

Comment (1)

Leave a Comment